ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค

4 หมู่ 6 อาคารพระปริยัติธรรม วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค 10160