ReadyPlanet.com
dot dot
แหล่งการเรียนรู้
 แหล่งการเรียนรู้ของภายในเขตบางแค
 
วัดในเขตบางแค มี    ๕ วัด ได้แก่
๑. วัดศาลาแดง
๒. วัดบุณยประดิษฐ์
๓. วัดม่วง
๔. วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
๕. วัดราษฎรบำรุง

 

๑.วัดศาลาแดง
 
 
  
ประวัติวัดศาลาแดง
วัดศาลาแดง ตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่  ๖ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร อยู่ในที่ชุมชน เป็นวัดโบราณที่เดิมเป็นป่า การคมนาคมไม่สะดวก ต้องอาศัยการเดินทางด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงแรกก่อนตั้งวัดการเดินทางไปยังจุดต่างๆ ต้องอาศัยเส้นทางดังกล่าวเป็นหลัก บริเวณทางเดิน มีศาลาพักร้อนหลังหนึ่งมุงด้วยกระเบื้องมอญสีแดง  ในขณะสร้างวัด จึงตั้งชื่อวัด โดยการถือเอาลักษณะของศาลาพักร้อน ที่มีหลังคาเป็นสีแดง เรียกว่า วัดศาลาแดง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ ในขณะนั้น และคำว่า วัดศาลาแดง นี้ จึงกลายเป็นวัดประจำหมู่บ้าน และใช้เรียกขานสืบ ๆ กันมา ตั้งแต่บัดนั้น จนกระทั่งทุกวันนี้   ตามคำบอกเล่าเป็นหลักฐาน จากอดีต เจ้าอาวาสและผู้สูงอายุหลายท่าน เดิม วัดมีเนื้อที่จำนวนประมาณ ๙ ไร่  ๒ งาน  ๑๘  ตารางวา   โดยได้รับการถวายที่ดินจาก นายยิ่ง นางเหม รอดทอง ซึ่งเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน ในขณะนั้นได้ทำการถวายให้เป็นที่ก่อตั้งวัดเมื่อประมาณปี  พ.ศ. ๒๔๑๙
                          ในปัจจุบัน ได้มีการซื้อที่ดินบริเวณรอบ ๆ วัดเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ตั้งแต่ในสมัยพระครูวิหารกิจจารักษ์ (ผล เกสโร) พ.ศ.๒๕๑๔ ซื้อทางทิศเหนือของวัดจำนวน ๑ ไร่ ให้ขยายเป็นที่ตั้งอาคารเรียน ชั้นประถม ปีที่ ๕ ถึง ๗ ของโรงเรียนวัดศาลาแดง, ต่อมาปี  พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัด โดยได้ซื้อที่ดินของ นายจันทร์ นางทองรัก พลอยแก้ว จำนวนประมาณ ๓ ไร่ มอบให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดศาลาแดง ในภายหลัง สมัยพระครูสุนทรพัฒนโกศล เป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา ได้ซื้อที่ดินรอบบริเวณวัดเพิ่มขึ้นโดยลำดับ จนมีเนื้อที่รวมได้ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๗๙ ตารางวา (บันทึก ในปี ๒๕๓๕)
หลักฐานการสร้าง
                          ตามหนังสือรับรองสภาพวัด ของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ.๐๔๐๕/๑๔๖๘๔  ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ว่าวัดศาลาแดงเป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นประมาณปี  พ.ศ. ๒๔๑๙ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นก่อน พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑. (พ.ศ.๒๔๔๖)
 
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
-  สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร ทั้งแผนกนักธรรม และแผนกบาลี
-  จัดพระภิกษุสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
-  จัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำทุกปี
- แสดงพระธรรมเทศนา ให้กับผู้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ
-  เข้าร่วมประชุมจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา และหลักสูตรการสอน
-  จัดเทศน์มหาชาติ ในงานประจำปีของวัด
-  ปัจจุบัน สนับสนุนให้วัดศาลาแดง เป็นห้องเรียนปริญญาตรี ศาสนศาสตร์บัณฑิต
   ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
 
กิจกรรมประเพณีประจำปี
ด้วยวัดศาลาแดงเป็นวัดเก่าแก่ประจำชุมชน และมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก ทางวัดจึงได้จัดให้มีงานสักการะบูชาปิดทองหลวงพ่อใหญ่ เป็นประจำทุกปี ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓  ถึง ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓
พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดศาลาแดง
๑. หลวงพ่อใหญ่ (พระประธานในอุโบสถ)หล่อ ๒๔๕๘
๒. มณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองสร้าง ๒๕๐๓ และพระบรมสารีริกธาตุ (บรรจุปี๒๕๓๐)
๓. รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต พ.ศ.๒๕๑๒ ปั้นโดย นายไตรภพ เหมือนโพธิ์
๔. รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรฺหมฺรังสี) โยมถวาย พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. รูปเหมือนหลวงพ่อผล เกสโร (อดีตเจ้าอาวาส) หล่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐และทางวัดฯ ได้พัฒนาคลองบริเวณหน้าวัดให้เป็นวังมัจฉา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเป็นเขตอภัยทาน และให้สาธุชนได้พักผ่อน
 
 
 
 

  **********************************************************************************

๒.วัดบุณยประดิษฐ์
 
วัดบุณยประดิษฐ์ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นพระอารามหลวงเพียงแห่งเดียวในเขตบางแค ตั้งอยู่เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ถนนพุทธมณฑล สาย ๒ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๖๐ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๔๙ , ๑๗๔๕๒ , ๑๗๔๕๔ , ๑๑๙๙๑๓ และ ๘๓๖๒๒ ตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรก ( ค้นหลักฐานไม่พบ)
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ ( ตามประกาศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๗) พื้นที่ตั้งของวัดมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ
ทิศเหนือ ตั้งโรงเรียนประถม สังกัดกรุงเทพมหานคร ติดกับสหกรณ์การเกษตร เขตภาษีเจริญ
ทิศใต้ ติดคลองบางแวก
ทิศตะวันออก ติดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก ติดที่ดินจัดสรรของเอกชน
ประวัติความเป็นมา
วัดบุณยประดิษฐ์ เดิมชื่อวัดใหม่บุญน่วม บ้างชาวบ้านก็เรียกว่าวัดใหม่ตาน่วม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เมื่อราวปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ คุณโยมบุญ คุณโยมน่วม โพธินิมิตร เป็นผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินสร้างวัด จำนวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา และได้กราบอาราธนาพระอาจารย์สวาท จากวัดศาลาแดง มาอยู่จำพรรษาและเป็นผู้ดูแลวัด จนกระทั่งท่านได้ถึงแก่มรณภาพ
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ ทายกทายิกาได้กราบอาราธนาพระอาจารย์หรั่ง มาอยู่จำพรรษาและเป็นผู้ดูแลวัดเป็นรูปต่อมา จนท่านได้ถึงแก่มรณภาพ
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ ญาติโยมทายกทายิกาได้กราบอาราธนาหลวงพ่อสิน ติสฺโส มาอยู่จำพรรษาและดูแลปกครองวัดเป็นลำดับมาและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดบุณยประดิษฐ์ ท่านเป็นพระนักพัฒนาและเป็นนักปกครอง ท่านได้เชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมร่วมกันสร้างอาคารเสนาสนะ อาทิ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาโรงทึม และในส่วนอื่น ๆ อีก เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการบำเพ็ญกุศล ในด้านการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม หลวงพ่อสิน ติสฺโส ท่านได้เปิดให้มีการเรียนการสอนแผนกธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตลอดอายุไขของท่าน ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดบุณยประดิษฐ์ และท้องถิ่นมาโดยลำดับ จนกระทั่งท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ รวมสิริอายุ ๗๗ พรรษา ๔๑ ด้วยอาการอันสงบ
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ พระอาจารย์จำรัส ภทฺทโก ผู้ดูแลปกครองวัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ และได้ลาสิกขาไปเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๓
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ พระอาจารย์สนิท อมโร ซึ่งได้รับการอุปสมบท ณ วัดบุณยประดิษฐ์ แห่งนี้ เป็นผู้ดูแลปกครองวัดสืบมาและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ท่านได้พัฒนาวัด โดยได้สร้างกุฎิสงฆ์จำนวน ๔๐ ห้อง ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ ท่านได้ซื้อที่ดินเพิ่มขยายอาณาบริเวณวัดอีกจำนวน ๕ ไร่เศษ ร่วมกับกรรมการและชาวบ้านตัดถนนมูลดินเพื่อทำทางเข้าวัด โดยใช้ชื่อว่า ถนนพัฒนกิจ จนกระทั่งท่านได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูอมรพัฒนกิจ ( สนิท อมโร) และได้ลาสิกขาไปเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ คณะกรรมการและทายกทายิกา จึงได้กราบอาราธนาพระมหาทวนทอง ชินวํโส น . ธ. โท , ป. ธ. ๓ ซึ่งได้อุปสมบท ณ วัดบุณยประดิษฐ์ แห่งนี้ และไปศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดปากน้ำ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (พระวิสุทธาธิบดี วัดไตรมิตรวิทยาราม) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๔ และเป็นรูปปัจจุบัน ท่านเป็นพระนักพัฒนา นักปกครอง ให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะทั้งในส่วนของเดิม และก่อสร้างใหม่ อาทิ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซื้อที่ดินขยายอาณาบริเวณวัดเพิ่มขึ้นฯ
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ พระมหาทวนทอง ชินวํโส ป . ธ. ๓ , น. ธ. โท เจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนาม ที่ พระครูพิพัฒนโกวิท
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะใหญ่หนกลาง (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา) ให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและสืบทอดเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของ
หลวงพ่อสิน ติสฺโส อดีตเจ้าอาวาส ที่ท่านได้เปิดทำการสอนแผนกธรรมไว้ พระครูพิพัฒนโกวิท จึงได้ดำเนินการเปิดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นในปีนี้เอง
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม ภาษีเจริญ กลับมารักษาการแทนเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช ๒๕๑๘
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ได้เสนอเรื่องในการขอจัดตั้งเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมจากเจ้า
คณะผู้ปกครองตามลำดับชั้นจนถึงมหาเถรสมาคมและได้รับอนุมัติให้ยกจากสำนักศาสนศึกษาขึ้นเป็น สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ด้วย
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ พระครูพิพัฒนโกวิท เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม ที่ พระปริยัติกิจโสภณ
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เจ้าคณะภาค ๑ (พระธรรมโมลี วัดพิชยญาติการาม) โดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่หนกลาง (สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม) แต่งตั้งให้พระปริยัติกิจโสภณ เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งการปกครองทางคณะสงฆ์ เป็นเจ้าคณะเขตบางแค และได้รับพระบัญชาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกี่ยว อุปเสโณ ป. ธ. ๙) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๕
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ วัดบุณยประดิษฐ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตามประกาศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยประกาศในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ พระเทพเมธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้ง พระปริยัติกิจโสภณ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง และต่อมาได้รับพระบัญชาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกี่ยว อุปเสโณ ป. ธ. ๙) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ พระปริยัติกิจโสภณ เจ้าอาวาส – เจ้าสำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ และเจ้าคณะเขตบางแค ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชรัตนโสภณ วิมลปริยัติกิจจาทร บวรสังฆาราม คามวาสี
พระอุโบสถ สร้างในสมัยพระครูพิพัฒนโกวิท เมื่อ พ . ศ. ๒๕๓๑ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โดยเจ้า ประคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ฟื้น ชุตินธโร ป. ธ. ๙) อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูด้วยกระเบื้องหินอ่อน หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสุโขทัย หน้าบันและซุ้มลงรักปิดทอง ผนังด้านนอกหินล้าง ผนังด้านในเขียนภาพพุทธประวัติและพระเวสสันดรและพระเจ้าสิบชาติ มีขนาดความกว้าง ๙. ๘๐ เมตร ความยาว ๒๙ เมตร มีพระประธานคือ พระพุทธชินราชจำลอง

 

 **********************************************************************************

๓.วัดม่วง

 

 

สถานที่ตั้ง           ถนนเพชรเกษม ๖๓ แขวงหลักสอง เขตบางแค   กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๑๖๖๑  
 
วัดม่วง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตามประวัติวัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๖ ปลายรัชกาลที่ ๒ โดยมีพระภิกษุเดินธุดงค์รูปหนึ่ง เป็นพระวิปัสสนา มีนามว่า หลวงปู่เฒ่า โดยออกธุดงค์พายเรืออีแปะมาด้วยตนเอง จนมาพักจำวัดบริเวณที่ตั้งวัดม่วงในปัจจุบัน ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าท่านจำวัดในเรือไม่สะดวก จึงนิมนต์ให้จำวัดบนบ้านและนิมนต์ให้อยู่สร้างวัด ณ ที่แห่งนี้ โดยขนานนามว่าวัดราชครูสิทธาราม และที่มาของชื่อวัดม่วงนั้น เนื่องจากบริเวณหน้าวัด ติดคลองภาษีเจริญ เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สู่พระนคร และเมื่อถึงบริเวณหลักสอง คลองจะตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถสัญจรต่อไปได้ ทำให้ต้องนำผลไม้ขึ้นมาตากบริเวณลานวัด ส่วนใหญ่เป็นมะม่วง เนื่องจากบางส่วนจะสุกงอมอาจเน่าเสีย ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดมะม่วง จนต่อมาเป็น วัดม่วงในปัจจุบัน

 

  **********************************************************************************

๔.วัดพรหมสุวรรณสามัคดี

 
สถานที่ตั้ง           ซอยอัสสัมชัญ ๑๒ ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ 
โทร ๐-๒๔๑-๗๑๖๙
 
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๖ โดยพระครูพรหมสรโกศล และผู้ทีจิตศรัทธาริ่เริ่มสร้างวัด คือ พ่อเติม แม่จ่าง พรมจีน ถวายที่ดินร่วมกับ นางสุภาพ จีนสมุทร    นางสมพร กับน้อย และนางสาวอรุณ จีนสมุทร ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๙ นายพรหม สุวรรณคดี ได้นิมนต์พระครูพรหมสรโกศล มาเป็นประธาน เกี่ยวกับชื่อของวัด โดยใช้นามสกุลผู้ถวายที่ดิน คือพรหม จากพรมจีน คำว่า สุวรรณ จากซิ้วสุวรรณ ผู้เป็นบิดา มารดา ของนางสุภาพ จีนสมุทร นางสมพร กับน้อย ผู้รับมรดกเป็นที่ดินจากบิดาซึ่งได้ถวายเป็นที่ก่อสร้างวัด และคำว่า สามัคคี หมายถึงการพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจ ในการสร้างวัดนี้  
 

 

 
  **********************************************************************************
 
๕.วัดราษฏร์บำรุง
 
 
สถานที่ตั้ง           ซอยเพชรเกษม ๖๙ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๑-๑๓๗๑
 
วัดราษฏร์บำรุง สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เดิมชื่อวัดคลองขวาง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๕ โดยไม่ทราบนามและประวัติของผู้สร้าง แต่เดิมเป็นวัดชาวรามัญ ได้เปลี่ยนแปลงขึ้นกับคณะสงฆ์ธรรมยุต เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ ชาวบ้านมักเรียกกันติดปากว่า “วัดคลองขวาง” โดยพื้นเพของชาวบ้านรอบวัดเป็นชาวรามัญ  

 

 

 **********************************************************************************

สำหรับแหล่งการเรียนรู้อื่นๆของของเขตบางแคมีดังต่อไปนี้ 

 

   ศาลาประชาคมหลวงพ่ออู่ทอง(วงเวียนอู่ทอง)

 
สถานที่ตั้ง           วงเวียนศาลาประชาคมหลวงพ่ออู่ทอง ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
                               
ศาลาประชาคมหลวงพ่ออู่ทอง เป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจ และพื้นที่ละแวกใกล้เคียง ซึ่งดูแลโดย นายกสมาคมยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ ธนุบรี ๔๐๙ ซึ่งมีพระพุทธรูปพระพุทธศรียุคลทศพลญาณ(หลวงพ่ออู่ทอง) ประดิษฐานอยู่ บริเวณชั้น ๒ ของศาลาประชาคม ซึ่งในวันสำคัญทางศาสนาและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจ ในทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๓๐ น. โดยกิจกรรมมี การนั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และการแสดงพระธรรมเทศนา

  **********************************************************************************

ศาลเจ้าแม่ทับทิม(หลักสอง)

สถานที่ตั้ง           ริมคลองภาษีเจริญ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแคกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
 
ศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือเทียนโห้ว หรือเทียนเฟย ม่าจู่ มีตำนานเล่าขานกันต่อมาว่า เจ้าแม่ทับทิมเป็นหญิงสาวเกาะชาวไหหลำ ได้บำเพ็ญภาวนาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากประจำและยังพยากรณ์อากาศให้กับชาวประมง เมื่อสิ้นอายุขัย ชาวบ้านจึงยกย่องให้เป็นเทพ ศาลเจ้าแม่ทับทิมจึงถูกสร้างไว้ริมน้ำเสมอ
                                สำหรับประวัติของศาลเจ้าแม่ทับทิม หลักสอง ธนุบรี นั้นเล่าขานต่อๆกันมาว่าศาลเจ้าแม่ทับทิม หลักสอง มีอายุมากว่า ๑๐๐ กว่าปีแล้ว โดยเมื่อแต่ก่อนเป็นศาลเล็กๆหลังเดียวริมคลองภาษีเจริญ
ปัจจุบันนี้มีการจัดงานที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมหลักสองทุกปี และในปี๒๕๕๒ นี้ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ งานเลี้ยงฉลองประจำปี วันที่ ๒๙ สิงหาคม งานให้ทาน(ทิ้งกระจาด) วันที่ ๑ พฤศจิกายน งานฉลองวันเกิด วันที่ ๒ พฤศจิกายน งานวันลอยกระทง   
 
  
**********************************************************************************
 
กลุ่มแม่บ้านลานกีฬาทะเลสาบ ( ข้าวตังธันยา )
 
 
 
เป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านลานกีฬาทะเลสาบ หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสนใจในการทำขนมข้าวตัง โดยได้รับการส่งเสริมจากกศน.เขตบางแค โดยตั้งแต่มีการจัดแสดงอาชีพกลุ่มกศน. ที่โลตัสปิ่นเกล้าและที่แฟชั่นไอร์แลนด์ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการวางผลิตภัณฑ์จำหน่ายอย่างจริงจัง โดยตอนนี้มีสมาชิกกลุ่มอยู่ ๖ คน ซึ่งในปัจจุบันมีการวางจำหน่ายที่ หน้าบ้านของประธานกลุ่มแม่บ้านลานกีฬาทะเลสาบ ซึ่งเป็นร้านตัดผม ถ.อัสสัมชัญ ในรพ.ศิริราช ท่าน้ำพรานนก หน้าบ้านพักคนชรา บางแค รวมถึงส่งขายตามร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพในพื้นที่เขตบางแค 
หน้าของข้าวตังที่จัดจำหน่ายมี หน้าเนยสด (ถั่วเหลือง) หน้าธัญพืช(งาดำ) และหน้าหมูหยอง โดยจำหน่ายถุงละ ๒๐ บาท 
 
 
 
 **********************************************************************************
 
กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ชุมชนชมเดือน (ต้นไม้มงคล)
 
 
 
 
ชุมชนชมเดือนเป็นชุมชนหมู่บ้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านชมเดือน ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่พบกลุ่มนักศึกษากศน.เขตบางแค โดยต้นไม้มงคล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชุมชนนี้ ของการรวมกลุ่มแม่บ้านชุมชน ชมเดือน จากการที่ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพโดยอาจารย์จากวิทยาลัยในวัง โดยมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากกศน.เขตบางแค โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีการสั่งผลิตสินค้าต้นไม้มงคล เข้ามาอยู่ตลอด โดยราคาจากขึ้นอยู่กับขนาดและความยากของผลิตภัณฑ์
 

 

  **********************************************************************************

 

แหล่งเกษตรกรรมพุทธมณฑลสาย๒ และพุทธมณฑลสาย๓
 
 
 
 
ในพื้นที่ของเขตบางแคนั้น ยังคงมีการทำเกษตรกรรมอยู่มาก ท่ามกลางความเจริญของเมืองหลวงที่รายล้อมเข้ามา เพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรจากถนนเพชรเกษม ก็ได้สัมผัสถึงบรรยากาศของธรรมชาติในเมืองใหญ่ ทั้งแปลงปลูกผักที่เรียงรายไปด้วยผักชนิดต่างๆ แปลงปลูกไม้ประดับ ไม้ตัดดอก สวนผลไม้ นาบัว และสวนกล้วยไม้ ซึ่งส่งขายตามตลาดแหล่งใหญ่ในพื้นที่และละแวกไกล้เคียง ทั้งส่งขายปากคลองตลาดซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อขายผัก ผลไม้ และดอกไม้ แหล่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพ รวมไปถึงส่งออกต่างประเทศของกล้วยตัดดอกพันธุ์ต่างๆ  
 
 
  

**********************************************************************************

 

 

 

 
 
 
 
 


dot
กศน.เขตบางแค
dot
bulletประวัติสถานศึกษา
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletรายงานพิเศษ
bulletสถานที่พบกลุ่ม
bulletรูปแบบการทำโครงงาน
dot
กศน.แขวง
dot
bulletกศน.แขวงบางแค
bulletกศน.แขวงบางแคเหนือ
bulletกศน.แขวงบางไผ่
bulletกศน.แขวงหลักสอง
dot
จดหมายถึงครู
dot
bulletผอ.ดร.สุริยา
bulletครูฉลวย
bulletครูชัยวัฒน์
bulletครูสายัน
bulletครูนิยม
bulletครูปรารถนา
bulletครูกัญญ์ภัคพิมพ์
bulletครูภานุกริช
bulletครูอรรถวัติ
bulletครูอชิรวิทย์
bulletครูธัชพรรณ
bulletครูวรวุฒิ
bulletครูสุริยา
bulletครูบุญส่ง
bulletครูเอมอร
dot
ข่าวการรับสมัครงาน
dot
bulletบริษัท เจริญมิตร
bulletบริษัท วิสดอมส์ วัน
bulletบริษัท ICC อินเตอร์เนชั่นแนล
dot
เครือข่าย กศน.เขตบางแค
dot
bulletวัดศาลาแดง
dot
วิจัยในชั้นเรียน
dot
bulletวิจัยในชั้นเรียน
dot
กิจกรรมทั้งหมด
dot
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมต่างๆ)


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2010-2015 bangkhae-nfe.com ® All rights reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค
ที่อยู่   วัดศาลาแดง ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10160
เบอร์โทร : 02-806-7256     โทรสาร :  02-806-7257
อีเมล : bangkhae@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.bangkhae-nfe.com

เฟสบุ๊ค(Facebook) : bangkhae-nfe@hotmail.com


Webmaster : วรวุฒิ แก้วตา
โทร : 083-172-6698