ReadyPlanet.com
dot dot
รูปแบบการทำโครงงาน
 
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนโครงงาน ( หน้าปก )
โครงงานเรื่อง...................................................
คณะผู้จัดทำ
1..................................รหัสประจำตัวนักศึกษา......................................
2..................................รหัสประจำตัวนักศึกษา......................................
3..................................รหัสประจำตัวนักศึกษา......................................
4..................................รหัสประจำตัวนักศึกษา......................................
5..................................รหัสประจำตัวนักศึกษา......................................
 
อาจารย์ที่ปรึกษา .............................................
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชา...............................
ระดับ...............................
ศูนย์การเรียนชุมชน.........................................
ศูนย์บริการการศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค
ภาคเรียนที่............................ปีการศึกษา...............................
 
 
 
 
 เนื้อหา (รูปเล่ม)
 
ชื่อโครงงาน.......................................
หลักการและเหตุผล
......................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
วัตถุประสงค์
......................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
เป้าหมายของโครงงาน
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน
.......................................................................................................
........................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
.......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
วิธีทำ
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
ปัญหาในการดำเนินงาน
........................................................................................................
........................................................................................................
การแก้ปัญหา
........................................................................................................
........................................................................................................
สถานที่ดำเนินโครงงาน
.....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
ระยะเวลาการดำเนินโครงงาน
ครั้งที่ 1....................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
ครั้งที่ 2 ..................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
ครั้งที่ 3...................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
ครั้งที่ 4...................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
ครั้งที่ 5....................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงงาน
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
...................................................................................................................
..................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 
                             ภาพประกอบขั้นตอนการทำโครงงาน
                              (ใช้ภาพขนาดจัมโบ้ 5-6 ภาพ )
 
ผู้รับผิดชอบโครงงาน
1.ชื่อ............................................................รหัสนักศึกษา....................................
2.ชื่อ............................................................รหัสนักศึกษา...................................
3.ชื่อ............................................................รหัสนักศึกษา...................................
4.ชื่อ............................................................รหัสนักศึกษา...................................
5.ชื่อ............................................................รหัสนักศึกษา...................................
 
   ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์.................................................

 *******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 dot
กศน.เขตบางแค
dot
bulletประวัติสถานศึกษา
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletรายงานพิเศษ
bulletสถานที่พบกลุ่ม
bulletรูปแบบการทำโครงงาน
dot
กศน.แขวง
dot
bulletกศน.แขวงบางแค
bulletกศน.แขวงบางแคเหนือ
bulletกศน.แขวงบางไผ่
bulletกศน.แขวงหลักสอง
dot
จดหมายถึงครู
dot
bulletผอ.ดร.สุริยา
bulletครูฉลวย
bulletครูชัยวัฒน์
bulletครูสายัน
bulletครูนิยม
bulletครูปรารถนา
bulletครูกัญญ์ภัคพิมพ์
bulletครูภานุกริช
bulletครูอรรถวัติ
bulletครูอชิรวิทย์
bulletครูธัชพรรณ
bulletครูวรวุฒิ
bulletครูสุริยา
bulletครูบุญส่ง
bulletครูเอมอร
dot
ข่าวการรับสมัครงาน
dot
bulletบริษัท เจริญมิตร
bulletบริษัท วิสดอมส์ วัน
bulletบริษัท ICC อินเตอร์เนชั่นแนล
dot
เครือข่าย กศน.เขตบางแค
dot
bulletวัดศาลาแดง
dot
วิจัยในชั้นเรียน
dot
bulletวิจัยในชั้นเรียน
dot
กิจกรรมทั้งหมด
dot
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมต่างๆ)


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2010-2015 bangkhae-nfe.com ® All rights reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค
ที่อยู่   วัดศาลาแดง ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10160
เบอร์โทร : 02-806-7256     โทรสาร :  02-806-7257
อีเมล : bangkhae@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.bangkhae-nfe.com

เฟสบุ๊ค(Facebook) : bangkhae-nfe@hotmail.com


Webmaster : วรวุฒิ แก้วตา
โทร : 083-172-6698